Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. ožujka 2014., izglasano je i usvojena 19 akata i to:
1. Odluka o prihvaćanju inicijative UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša za izmjenu i popunu PPU-a grada Vukovara i izmjene i dopune GUP-a grada Vukovara
2. Odluka o dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna PPU-a grada Vukovara
3. Odluka o dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara
4. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
5. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.
6. Odluka o izmjeni odluke o mjerilima i postupku za odobravanje uporabe grba, zastave i drugih znamenja Grada Vukovara
7. Odluka o izmjeni odluke o uređenju prometa na području Grada Vukovara
8. Odluka o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
9. Odluka o izmjeni odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina
10. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za 2013.
11. Odluka o izboru članova vijeća Mjesnih odbora na području Grada Vukovara
12. Odluka o području mjesnih odbora Grada Vukovara
13. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
14. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
15. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i R. Marić)
16. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. Gradske knjižnice Vukovar
17. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2013. Dječjeg vrtića Vukovar 1
18. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vukovar 1
19. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Vukovar

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Pinjuh, oec.