Na 1. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. kolovoza 2014., izglasano je i usvojeno 20 akata i to:

1. Rješenje o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
2. Rješenje o imenovanju Odbora za financije i proračun
3. Rješenje o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava, etničkih i nacionalnih zajednica i manjina
4. Rješenje o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
5. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
6. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 1
7. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 2
8. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Gradske knjižnice Vukovar
9. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Gradskog muzeja Vukovar
10. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
11. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
13. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.
14. Program financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2014.
15. Program financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i ostalim područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i humanitarnoj djelatnost za 2014.
16. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.
17. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014.
18. Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.
19.
a. Odluka o Proračunu Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
b. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2014.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.