Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 12. travnja 2013. (petak), sa početkom u 10.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

- Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 25. sjednice, održane 20. ožujka 2013.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Vukovar

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo)

2. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća

Goran Bošnjak, dipl. pravnik

Napomena: sukladno članku 62., stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara poziv za sjednicu Gradskog vijeća može se dostaviti u roku kraćem od osam dana prije održavanja sjednice iz osobito opravdanih razloga.