Na temelju članka 10., stavka 1. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine" br. 41/14), a u svezi s člankom 32., stavkom 1., točkom 22. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09 , 7/11, 4/12 , 7/13 i 7/15) i člankom 11., stavkom 1. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/17) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 5. sjednici održanoj, 21. prosinca 2017., donosi

ODLUKU
o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara

I.
Za članove/ice i zamjenike/ce članova/ica Savjeta mladih Grada Vukovara izabrani su:
1. Andreja Lehrmajer, Sajmište 166, 32000 Vukovar, rođ. 29.10.1990. sa zamjenicom Gorana Tol – predlagatelj Mažoretkinje grada Vukovara,
2. Barbara Kasalo-Banić, Varaždinska 6, 32000 Vukovar, rođ. 06.08.1997. sa zamjenikom Ante Vuksan – predlagatelj Neformalna skupina mladih,
3. Klara Vukovac, Kralja Petra Svačića 16, 32000 Vukovar, rođ. 23.05.2001. sa zamjenicom Lorena Budimir – predlagatelj GO HDZ grada Vukovara,
4. Marija Tomić, Domovinskog rata 4/40, 32010 Vukovar, rođ. 26.09.1989. sa zamjenicom Tihana Timarac – predlagatelj Neformalna skupina mladih,
5. Domagoj Nota, Vijenac Ruđera Boškovića 4/21, 32010 Vukovar, rođ. 16.09.1993. sa zamjenicom Tijana Nikolić – predlagatelj Europski dom Vukovar ,
6. Anamarija Kopf, Duga 20, 32000 Vukovar, rođ. 26.05.1992. sa zamjenicom Kristina Kefer – predlagatelj Hrvatska konzervativna stranka GO Vukovar i
7. Tatjana Romić, Težački put 1a, 32000 Vukovar, rođ. 23.12.1990. sa zamjenicom Dejana Macura – Forum mladih GO SDP Vukovar.

II.
Članovi/ce Savjeta mladih i njihovi zamjenici/e biraju se na vrijeme od tri godine.
Savjet mladih mora se konstituirati najkasnije u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u „Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/9
URBROJ: 2196/01-01-17-17
Vukovar, 21. prosinca 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr. med. vet.