Gradonačelnik
KLASA:550-01/14-01/9
URBROJ:2196/01-02-18-37
U Vukovaru, 31. kolovoza 2018.

Na temelju članka 48., stavka 1., točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 - ispravak) i članka 47. stavka 3. točke 1. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o ukidanju Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

Članak 1.
Ovom odlukom ukida se Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 9/14).

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Vukovara".
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 9/14).

Obrazloženje
Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru (u daljnjem tekstu: Vijeće) osnovano je u cilju razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na području Grada Vukovara te radi veće sigurnosti građana i građanki, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.
Osnova djelovanja Vijeća je utvrđivanje i ostvarivanje programa prevencije kriminaliteta kroz zajedničko planiranje i djelovanje, a isti obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanje svih oblika kriminaliteta te provođenje drugih mjera radi osiguranja i povećanja mira i sigurnosti građana i imovine.
Od 2015. godine Vijeće je imalo poteškoće u radu iz razloga što su imenovani članovi i članice Vijeća (uglavnom predstavnici/e institucija, udruga i ustanova) neredovito dolazili na sjednice te se programi i odluke nisu mogle donositi. Unatoč smanjenju broja članova/ica Vijeća s 12 na 7 te danoj mogućnosti da članovi/ice Vijeća u slučaju spriječenosti dolaska na sjednice, pismenim putem mogu odrediti osobu koja će ih zamijeniti, nije bilo pozitivnih pomaka.
Zadnjim imenovanjem od 11. listopada 2017. godine, a koje je temeljeno na iskazu interesa samih članova Vijeća, Vijeće nije imalo kvorum niti za prvu sjednicu (održana 29. listopada 2017. godine) te nismo mogli donijeti niti jednu bitnu odluku.
Dana 21. studenoga 2017. godine na 39 e-mail adresa članova/ica i suradnika Vijeća upućen je dopis s molbom za dostavu prijedloga za aktivnosti Vijeća za 2018. godinu na kojeg je odgovorilo dvoje suradnika.
Iz svega gore rečenog, razvidno je kako Vijeće više ne ispunjava svrhu zbog koje je osnovano.
Nadalje, Odlukom o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17) prevencija je planirana kroz Programsko područje Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita te se za isto raspisuje jedan natječaj i jedan javni poziv prema udrugama.
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo nastavit će, kao i do sad, provoditi preventivne aktivnosti koje ne budu predviđene javnim natječajima.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.