KLASA:550-01/14-01/9
URBROJ:2196/01-02-18-38
U Vukovaru, 03. rujna 2018.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 1. Odluke o ukidanju Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru (KLASA:550-01/14-01/9, URBROJ:2196/01-02-18-37 od 31. kolovoza 2018. godine) gradonačelnik Grada Vukovara, 03. rujna 2018., donosi

RJEŠENJE
O UKIDANJU RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA PREVENCIJU U GRADU VUKOVARU

I.
Ovim rješenjem ukida se Rješenje o imenovanju članova Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 3/15).

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Vukovara".
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Vijeća za prevenciju Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 3/15).

Obrazloženje
Donošenjem Odluke o ukidanju Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru (KLASA:550-01/14-01/9, URBROJ:2196/01-02-18-37 od 31. kolovoza 2018. godine) stvoreni su uvjeti za raspuštanje članova Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.