KLASA: 550-01/11-01/01
UR.BR.: 2196/01-02-11-21

Vukovar, 25. listopada 2011.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

5. Sjednicu

Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru za

10. studenoga 2011. (četvrtak) u 12,00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Uvod, pozdrav
2. Informiranje o stanju sigurnosti u gradu Vukovaru
3. Aktivnosti Vijeća za prevenciju - izvješće
4. Svečana sjednica Vijeća za prevenciju
5. Razno

Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog