KLASA: 550-01/11-01/01
UR.BR.: 2196/01-02-11-26

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

6. Sjednicu

Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru za

16. prosinca 2011. (petak) u 12,00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Uvod, pozdrav
2. Prezentacija PP Vukovar
3. Prezentacija „Slika stanja potreba mladih u gradu Vukovaru"
4. Prezentacija web stranice Vijeća za prevenciju
5. Zaključivanje partnerskog projekta CZM Osijek
6. Razno

Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog