KLASA: 550-01/14-01/9
URBROJ: 2196/01-02-14-3
Vukovar, 17. listopada 2014.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

10. Sjednicu
Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

za
23. listopada 2014. (četvrtak) u 12,00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Uvod, pozdrav
2. Stanje sigurnosti i aktualna događanja
3. Razno

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Marijan Pavliček, prof.