Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 22. veljaču 2017. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 33. sjednice Gradskog vijeća, održane 19. siječnja 2017.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Strategije za djecu Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: K. Raguž i Roberta Rajić)
 2. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Vučedol"
  (Izvjestitelji: K. Raguž i Ž. Pul)
 3. Donošenje Odluke o izradi III: Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: K. Raguž i Ž. Pul)
 4. Donošenje Odluke o izradi III: Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: K. Raguž i Ž. Pul)
 5. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2016. godini
  (Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šekuljica)
 6. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za 2017. godinu
  (Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šekuljica)
 7. Donošenje Intervencijskog plana Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: K. Raguž i I. Mujkić)
 8. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o javnim priznanjima Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: B. Šašić)
 9. Donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta Petrovačka dola u Vukovaru na upravljanje trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., Vukovar
  (Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  (Izvjestitelji: K. Raguž i I. Miličić)
 11. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2017.
  (Izvjestitelji: K. Raguž i J. Ivančić)
 12. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.