Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 21. prosinca 2017. (četvrtak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća, održane 23. studenog 2017.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Izmjena programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 2. Donošenje Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 3. Donošenje Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 4. Donošenje Izmjena programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o proračunu Grada Vukovara za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 6. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i V. Šibalić)
 7. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u vlasništvu tvrtke Borovo d.d.
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Arambašić)
 8. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i V. Šibalić)
 9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i V. Šibalić)
 10. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog arhitektonskog natječaja za odabir idejnog rješenja zgrade Ekonomske škole Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta dječjeg vrtića Vukovar 1
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Kulić)
 12. Donošenje Odluke o poništenju odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023.
  (D. Vlajčić i D. Tadić)
 13. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 14. Donošenje Odluke o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja programa javnih potreba u sportu
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Kustura)
 15. Donošenje Odluke o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
  (Izvjestiteljica : D. Benaković)
 16. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.