Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 31. siječnja 2018. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća, održane 21. prosinca 2017.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje
  a) Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara
  b) Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić)
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić)
 3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i B. Šašić)
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić)
 5. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Kustura)
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Tadić)
 8. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Tadić)
 9. Donošenje Odluke o mjerilima za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Tadić)
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada u nazivu Udruge turističkih vodiča Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Sekulić)
 11. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.