Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 25. travnja 2018. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća, održane 27. ožujka 2018.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

 

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Vučedol"
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Darija Benja – predstavnica izrađivača plana)
 2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i gradonačelnik)
 3. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Tadić)
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Tadić)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Tomić)
 6. Donošenje Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Osnovnim školama u Gradu Vukovaru
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Kustura)
 7. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.