Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 6. lipnja 2018. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća, održane 25. travnja 2018.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

 

 1. Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šekuljica)
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u području kulture i tehničke kulture za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Sekulić)
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Marković)
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovara za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i S. Mitrović)
 5. Donošenje Odluke o usvajanju obračuna Proračuna Grada Vukovara za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 8. Donošenje Odluke o stjecanju nekretnine bez naknade
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 9. Donošenje pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog dijela u elektroničkom i analognom obliku Urbanističkog plana uređenja „Vučedol"
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 10. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 11. Donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 13. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.