Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. lipnja 2018. (četvrtak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća, održane 6. lipnja 2018.
2. Aktualni sat gradonačelnikaZa ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 2. Donošenje izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 3. Donošenje izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju energetske obnove višestambenih zgrada
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 6. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.