Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 20. svibnja 2020. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.

         Sjednica će se održati, zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID(a) -19, elektroničkim putem, izjašnjavanjem putem e-maila. Rasprava o predloženim točkama Dnevnog reda održati će se u zgradi Grada Vukovara, Vijećnica, dr. Franje Tuđmana 1, istoga dana, s početkom u 08,00 sati. U raspravi će sudjelovati po jedan predstavnik članova Gradskog vijeća iz političkih stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću te predstavnik predlagatelja.

           Glasovanje o prijedlozima će se obaviti putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 12,00 sati na dan održavanja sjednice (na dostavljenom obrascu).

          Amandmane treba dostaviti sukladno Poslovniku do 19. svibnja 2020. u 10,00 sati kako bi se istoga dana vijećnicima dostavilo očitovanje gradonačelnika o istima. O amandmanima će se glasovati elektronskim putem do 12,00 sati na dan održavanja sjednice (na dostavljenom obrascu).

- Usvajanje skraćenog zapisnika s 29. sjednice Gradskog vijeća održane 24. ožujka 2020. putem elektroničke pošte na zapisnik dostaviti primjedbe elektroničkom poštom do 12,00 sati na dan održavanja sjednice
- Aktualni sat gradonačelnika. Pitanja gradonačelniku dostavit će se pisano na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D


1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i gradonačelnik)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada - tvrtke Komunalac d.o.o. na području Grada Vukovara za 2019.
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Štrangarević)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o nepropisno odbačenom otpadu na području Grada Vukovara za 2019.
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić D. Čulig)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2019. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić)
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Komunalac d.o.o.
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
10. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.
(Izvjestitelj: T. Šota i M. Grubišić)
11. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
12. Donošenje Odluke o usvajanju obračuna Proračuna Grada Vukovara za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Grada Vukovara u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
14. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za područje Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
15. Prijedlozi i informacije

          Na predloženi dnevni red mogu se dostaviti prijedlozi za dopunu dnevnog reda ili da se pojedina točka izostavi iz dnevnog reda. Prijedlog za izmjenu dnevnog reda treba dostaviti do 18. svibnja 2020., do 12,00 sati kako bi do održavanja sjednice vijećnici mogli glasovati o istom. Uz prijedlog za dopunu dnevnog reda treba dostaviti i materijal po predloženoj dopuni (naziv točke i prijedlog akta sa obrazloženjem).

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Šota, dr.med.vet.