Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 26. listopada 2021. (utorak), s početkom u 8.00 sati.

Sjednica će se održati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, J.J. Strossmayera 25, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća održane 14. rujna 2021.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D


1. Donošenje Zaključaka o dostignutom stupanju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine
(Izvjestitelji: R. Đurić i gradonačelnik)
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Kulić)
3. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2022. godini
(Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog dopune Općih uvjeta isporuke usluge na Gradskoj tržnici Vukovar – javnoj tržnici na malo
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Antolović)
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2021. godini političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
(Izvjestitelji: J. Jukić i B. Šašić)
6. Donošenje Odluke o usvajanju obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
(Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
7. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelj: I. Naletilić)
8. Prijedlozi i informacije


Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog