Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 22. prosinca 2021. (srijeda), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, J.J. Strossmayera 25, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća održane 26. listopada 2021.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Vukovara 2017. – 2020. godine
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Darija Benja – Zavod za urbanizam)
 2. Donošenje Odluke o davanju prijedloga za imenovanje direktora trgovačkog društva VURA d.o.o.
  (Izvjestitelji: I. Naletilić i gradonačelnik)
 3. Donošenje Odluke o davanju prijedloga za imenovanje predsjednika uprave (direktora) trgovačkog društva Tehnostan d.o.o.
  (Izvjestitelji: I. Naletilić i gradonačelnik)
 4. Donošenje Odluke o davanju prijedloga za imenovanje direktora trgovačkog društva Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o.
  (Izvjestitelji: I. Naletilić I gradonačelnik)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2020. Hrvatskog radija Vukovar d.o.o.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i R. Rac)
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VURA d.o.o. za 2020. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Marijanović)
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za 2020. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Foriš)
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. za 2020. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Tišov)
 9. Donošenje Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. za 2020. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Lovrenščak)
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2020. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i I. Štrangarević)
 11. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Sportski objekti Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Szabo)
 12. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2021. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 13. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 14. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 15. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba iz kulture i tehničke kulture Grada Vukovara za 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 16. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara za 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić I J. Paloš)
 17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje os 1. siječnja do 31. prosinca 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 18. Donošenje Odluke o sastavu urbanog područja Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić)
 19. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi pod upravom Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Paloš)
 21. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  (Izvjestitelj: I. Naletilić
 22. Donošenje Odluke o uspostavi suradnje i prijateljskih odnosa između Grada Vukovara i Grada Omiša
  (Izvjestitelji: R. Rapan i S. Tokić)
 23. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću i nezavisnih vijećnika u 2022. godini
  (Izvjestitelji: J. Jukić i B. Šašić)
 24. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog