GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/21
URBROJ: 2196/01-01-21-4
Vukovar, 22. prosinca 2021.

 Gradsko vijeće
- n/p vijećnicima
- Izvjestiteljima

 

Poštovani,

kako je za vrijeme održavanja 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, započete dana 22. prosinca 2021., utvrđeno da nema nazočnosti većine vijećnika, ista je sukladno članku 72. stavku 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 3/11, 3/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/21) prekinuta te se odlaže za 27. prosinca 2021. (ponedjeljak), s početkom u 9,00 sati.

 

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Sabo, teolog