Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 4. veljače 2022. (petak), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, J.J. Strossmayera 25, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća održane 22. i 27. prosinca 2021.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
  (Izvjestitelj: I. Naletilić)
 2. Donošenje odluke o davanju jamstva trgovačkom društvu Tehnostan d.o.o. Vukovar za dugoročno zaduženje
  (Izvjestitelji: J. Jukić i Ivan Krajnović)
 3. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić)
 5. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vukovara za 2022. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 6. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Vukovar u 2022. godini
  (Izvjestitelji: J. Jukić i S. Tokić)
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 8. Donošenje Odluke o izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza putnika na području grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 9. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za 2021.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
 10. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za 2022.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
 11. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za period od 2022. do 2025. godine
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
 12. Prijedlozi i informacije

 Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Sabo, teolog