GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/16
URBROJ: 2196/01-01-11-1
Vukovar, 28. rujna 2011.Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam

8. (tematsku) sjednicu
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA
za
5. listopada 2011. (srijeda) u 11,00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1.    Prezentacija idejne skice uređenja Adice, stare Vuke i Luke Vukovar
(Izvjestitelj: gradonačelnik i Petar Perkušić)

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak