GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/17
URBROJ: 2196/01-01-11-1
Vukovar, 7. listopada 2011.Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam

9. sjednicu
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

 

za 18. listopada 2011. (utorak) u 10,00 satiSjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
-    Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 7. i 8. sjednice Gradskog vijeća održane 31. kolovoza i 5. listopada 2011.
-    Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1.    Donošenje:
a.    Odluke o prihvaćanju inicijative trgovačkog društva Glavota d.o.o. Vukovar za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta
b.    Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUG-a
c.    Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Ž. Pul)
2.    Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Ž. Pul)
3.    Donošenje Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Ž. Pul)
4.    Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina između Grada Vukovara i trgovačkog društva Vupik d.d. Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Ž. Pul)
5.    Donošenje:
a.    Odluke o prijenosu vlasništva na trgovačko društvo Vinkoprom d.o.o. Vinkovci
b.    Odluke o povratu sredstava trgovačkom društvu Vinkoprom d.o.o. Vinkovci
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D: Njegić)
6.    Donošenje:
a.    Odluke o usvajanju izvještaja o radu Dječjeg vrtić Vukovar 1 za pedagošku 2010/11. godinu
b.    Odluke o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtić Vukovar 1 za pedagošku 2011/12. godinu
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Sabo)
7.    Donošenje:
a.    Odluke o usvajanju izvještaja o radu Dječjeg vrtić Vukovar 2 za pedagošku 2010/11. godinu
b.    Odluke o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtić Vukovar 2 za pedagošku 2011/12. godinu
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Lončar)
8.    Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo)
9.    Donošenje Odluke o suradnji sa Lokalnim jedinicama drugih država:
a.    sa Gradom Mostarom u Republici Bosni i Hercegovini
b.    sa Općinom Bački Petrovac u Republici Srbiji
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i gradonačelnik)
10.    Donošenje Odluke o usvajanju financijskog plana Gradske knjižnice Vukovar za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Kukuljica)
11.    Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje stambene problematike
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
12.    Pitanja, prijedlozi - razno


Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak