Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 25. veljače 2015. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenih zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća, održane 30. siječnja 2015.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D


1. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Sabo)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelji: K. Raguž i J. Beljička-Karlaš)
3. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i Z. Jukić)
4. Donošenje Odluke o usvajanju:
a. Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Vukovara u 2014.
b. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vukovara u 2015.
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šekuljica)
5. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.