Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. siječnja 2015. (petak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća, održane 5. prosinca 2014.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D


1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 9. srpnja do 31. prosinca 2014.
(Izvjestitelji: K. Raguž i gradonačelnik)
2. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2015.
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
3. Donošenje Odluke o Izmjeni odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
4. Donošenje Odluke o uključenju u akciju Gradovi i Općine prijatelji djece
(Izvjestitelji: K. Raguž i V. Karaula)
5. Donošenje:
a. Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
b. Odluke o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara

(Izvjestitelji: N. Mažar i V. Karaula)
6. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje organizacijama civilnog društva
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
7. Donošenje Odluke o djelomičnom poništenju Odluke o davanju javnoj ustanovi „Memorijalni centar Vukovar" na upravljanje i korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
8. Donošenje Odluke o izmjeni nacrta dodatka ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti opskrbe prirodnim plinom te gradnji i održavanju plinskog sustava iz Odluke o izmjeni odluke davanja koncesije
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig)
9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vukovara
(Izvjestitelji: k. Raguž i B. Šekuljica)

10. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i N. Genčić)
11. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.