Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 8. Tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. ožujka 2015. (četvrtak), sa početkom u 11.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D


1. Stambena problematika u Gradu Vukovaru
(Izvjestitelji: predstavnici Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje iz Zagreba i predstavnici Ureda državne uprave u VSŽ)

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.