U Rodnoj kući Lavoslava Ružičke prema epidemiološkim preporukama održana je 38. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika, a 3 vijećnika je na istome svoje pitanje uputilo gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.

Vijećnik Pavao Josić uputio je pitanje gradonačelniku Penavi vezano za njegovo izjašnjavanje povodom medijskih napisa i video zapisa o jednom od kandidata za župana Vukovarsko-srijemske županije. Gradonačelnik Penava rekao je kako se taj događaj zbio se na dan 10. ožujka, dan kada se obilježava Dan hrvatskih branitelja Vukovara te da smatra neprimjerenim i nespojivim činjenicu da osoba polaže vijenac hrvatskim braniteljima na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, a s druge strane zabavlja se u pjesme izvođača koji je u studenom 1991. godine u prostorima nekadašnje tvornice Vuteks održao koncert gdje se slavi okupacija Vukovara i veliča velika Srbija.

Vijećnik Srđan Kolar upitao je postoje li planovi po pitanju uređenja prostora tzv. stare ciglane na Sajmištu. Gradonačelnik je odgovorio kako se namjena tog prostora, koji je sada ipak u privatnom vlasništvu, stalno razmatra, nije zanemarena te da je to uvijek jedna od lokacija na koju se upućuju potencijalni investitori.

Vijećnica Biljana Gaća postavila je pitanje vezano za izgradnju novog ugostiteljskog objekta na šetnici uz Dunav te priče da se unaprijed zna koji ugostitelj će putem natječaja biti korisnik objekta. Gradonačelnik Penava odgovorio je kako je svaki natječaj u posljednjih 7 godina proveden sukladno zakonu i propisanim kriterijima. Za navedeni objekt postoji puno zainteresiranih, a jedino što sada znamo je da će natječaj dobiti onaj tko bude najpovoljniji po kriterijima istoga, rekao je Penava.

Uslijedilo je 16 točaka dnevnog reda:

1. Donošenje Odluke o određivanju imena stuba na području grada Vukovara
2.  Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada - tvrtke Komunalac d.o.o. na području Grada Vukovara za 2020. godinu
3. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2021. godinu
4. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz kulture i tehničke kulture Grada Vukovara za 2021. godinu
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
7. Donošenje Odlike o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2021. godinu
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vukovara za 2021.
9. Donošenje Odluke o uvjetima prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Dunav
10. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o nepropisno odbačenom otpadu na području Grada Vukovara u 2020.
11. Donošenje odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Vukovara
12. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Vukovara
13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Grada Vukovara u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa
14. Donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara za 2020.
15. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Vukovar u 2021.
16. Donošenje Odluke o odobravanju korištenja imena Grada Vukovara u nazivu Tenis kluba „Vukovar“

Sve su točke usvojene većinom glasova gradskih vijećnika. Zvučni zapis 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje.