Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu namijenjenih financiranju prijedloga programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2017. godini

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju predlaganju programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2017. godini iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2017. godinu raspoređena u:
- Razdjel R.160, Glava R.160.1., Program R.160.1.1, Aktivnost R.160.1.1.2. (Ljeto u Vukovaru)
- Razdjel R.160, Glava R.160.1., Program R.160.1.1, Aktivnost R.160.1.1.2. (Međunarodni dan Dunava)
- Razdjel R.160, Glava R.160.2., Program R.160.2.1., Aktivnost R.160.2.1.5. (Ljeto na Vukovarskoj adi)
- Razdjel R.160, Glava R.160.2., Program R.160.2.1., Aktivnost R.160.2.1.5. (Vukovar film festival)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Poziv) čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu i turizam (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) u skladu s dokumentacijom za provedbu Poziva koja je sastavni dio ove Odluke.

III.
Dokumentacija za provedbu Poziva iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. Tekst Poziva,
2. Upute za prijavitelje,
3. Obrasce za prijavu projekta i
4. Obrasce za izvještavanje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta,
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta,
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Poziva iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr .

V.
Grad Vukovar nadležan je za provedbu postupka.
Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za ocjenjivanje prijedloga programa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstava.
Članove Povjerenstava, na prijedlog Nadležnog upravnog odjela imenuje Gradonačelnik Grada Vukovara.

VI.
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o odabiru prijedloga programa.
Na temelju Odluke o odabiru prijedloga programa iz stavka 1. ove točke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore.

VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr .

VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Nadležni upravni odjel.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:612-01/17-01/2
URBROJ:2196/01-02-17-1
U Vukovaru, 27. ožujka 2017.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.