Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 15. listopada 2014. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenih zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća, održane 18. rujna 2014.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D


1. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar za 2013.
(Izvjestitelji: K. Raguž i V. Križan)
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar za 2013.
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Kamerla)
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar za 2013.
(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Zebec)
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. Vukovar za 2013.
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Njegić)
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća trgovačkog društva Razvojna agencija Vukovar d.o.o. Vukovar za 2013.
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Foriš)
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Hrvatski radio Vukovar d.o.o. Vukovar za 2013.
(Izvjestitelji: K. Raguž i J. Kery)
7. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu za pedagošku godinu 2013/14. DV Vukovar 1
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Sabo)
8. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu za pedagošku godinu 2013/14. DV Vukovar 2
(Izvjestitelji: K. Raguž i J. Beljička Karlaš)
9. Razmatranje nalaza iz izvješća o obavljenoj reviziji za 2013. za Grad Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i A. Džalto)
10. Donošenje Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i gradonačelnik)
11. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara
(Izvjestitelj: N. Mažar)
12. Donošenje Odluke o:
a. Prihvaćanju inicijative UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara za izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
b. o dopuni Odluke o izradi II. izmjene GUP-a grada Vukovara
(izvjestitelji: K. Raguž i Ž. Pul)
13. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine oznake k.č.br. 508/1
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
14. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Holoker-Radumilo)
15. Donošenje Odluke o stipendiranju studenata
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Holoker-Radumilo)
16. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.