Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 12. studenoga 2014. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenih zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća, održane 15. i 17. listopada 2014.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2014/15. Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Sabo)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2014/15. Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelji: K. Raguž i J. Beljička Karlaš)
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i R. Marić)
4. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonice
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Holoker-Radumilo)
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i N. Genčić)
7. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.