Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. prosinca 2014. (petak), sa početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenih zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća, održane 12. studenoga 2014.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D


1. Donošenje Odluke o zaštiti zahvata vode na Dunavu
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig)
2. Donošenje izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.
(Izvjestitelji: K. Raguž i Ž. Pul)
3. Donošenje Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig)
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig)
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2014.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
6. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2015. DV Vukovar 1
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Sabo)
7. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2015. DV Vukovar 2
(Izvjestitelji: T. Šota i J. Beljička Karlaš)
8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2015. Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Surma Szabo)
9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2015. Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
10. Donošenje Odluke o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2015. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
11. Donošenje Odluke o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2015. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić)
12. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2015.
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Njegić)
13. Donošenje Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2015.
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Njegić)
14. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za 2015.
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Njegić)
15. Donošenje Programa utroška sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.
(Izvjestitelji: K. Raguž i Ž. Pul)
16. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig)
17. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig)
18. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2015.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Holoker-Radumilo)
19. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u ostalim područjima društvenih djelatnosti za 2015.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Holoker-Radumilo)
20. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i turizmu Grada Vukovara za 2015.
(Izvjestitelji: T. Šota i N. Genčić)
21. Donošenje:
a. Odluke o poništavanju Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad ZOIS-om sa Grada Vukovara na Razvojnu agenciju Vukovar d.o.o.
b. Odluke o zaključenju sudske nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vukovara i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austrija i Strabag AG, Austrija
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Antolović)
22. Donošenje Proračuna Grada Vukovara za 2015.
(izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
23. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig)
24. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig)
25. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta DV Vukovar 2
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Holoker-Radumilo)
26. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.