Vijeće za prevenciju

Klasa: 550-01/09-01/01
Urbroj: 2196/01-02-10-7                    
Vukovar, 19. travnja 2010.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

1. Sjednicu
Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru
za
28. travnja 2010. (srijeda) u 10,00 sati


Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED


1.    Uvod, pozdrav, predstavljanje sudionika i predstavljanje partnerskog projekta Centra za mir Osijek, Grada Vukovara i policije za razvoj Vijeća za prevenciju
2.    Usvajanje prijedloga načina rada Vijeća i uloge članova Vijeća
3.    Formiranje operativnog tima za realizaciju
4.    Definiranje prioritetnih problema / područja na kojima će se raditi tijekom ove godine
5.    Donošenje odluke o projektu Grada Vukovara i UNDP-a "Fitnes na otvorenom"
6.    Razno

U privitku Vam šaljemo projektni prijedlog i upitnik za koji molimo da ga ispunite i donesete na Sjednicu.


Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

2019
Prva sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Druga sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Treća sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik

 

Prva sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Druga sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Treća sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Četvrta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Peta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Šesta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Sedma sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Osma sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Deveta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Deseta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Jedanesta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Dvanaesta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Trinaesta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik

Koordinacijski tim Vijeća tim je za realizaciju, koji će analizirati probleme i raditi na njihovu rješavanju, a njegova uloga je i potpora gradonačelniku u planiranju i pripremi sjednica Vijeća, rad na promociji Vijeća, kontakt s građanima i građankama, praćenje i potpora operativnim grupama te rad na razvoju Vijeća.

 

Pic_01_tnGrad Vukovar prepoznat kao dobar primjer korisnika sredstava iz MGD-F programa.

Udruga roditelja Korak po korak u suradnji s Gradom Vukovarom i Vijećem za prevenciju Grada Vukovara organizira radionicu Prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru

djeluje pri gradskoj upravi kao koordinacijsko tijelo koje okuplja predstavnike/ce različitih institucija, organizacija civilnog društva i građana/ki koji suradnički rade na ciljevima razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na području Grada Vukovara te na većoj sigurnosti građana i građanki, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.

Vijeće kroz svoj rad jača suradnju javnog i civilnog sektora u prevenciji nasilja, ovisnosti i drugih problema/izazova zajednice koji se tiču mira i sigurnosti.

 

Aktivnosti Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

ü  Istražuje probleme i potrebe zajednice

Šarolik sastav Vijeća i dijalog okupljenih stručnjaka/kinja, omogućuje stvaranje jasnije slike o zajednici i njezinim konkretnim problemima/izazovima. Istraživanje problema i potreba prvi je korak u radu Vijeća. Podaci se prikupljaju izravno od građana/ki ili istraživanjem statističkih podataka kako bi Vijeće radilo na stvarnim problemima/izazovima zajednice. Građane/ke i marginalizirane skupine moguće je dodatno propitati pomoću anketa ili intervjua koje provode animirani volonteri/ke.

ü  Predlaže ad-hoc aktivnosti prevencije

Neki od problema zajednice mogu biti urgentni i treba ih što žurnije rješavati. Vijeće ima mogućnosti na takve potrebe reagirati na redovnim ili izvanrednim sastancima uz donošenje prijedloga aktivnosti kojima će se odgovarati na nastali problem.

ü  Izrađuje plan prevencije za duže razdoblje (1-2 godine)

Kako bi se osigurao kontinuitet rada i kvalitetan odgovor na potrebe u zajednici,  Vijeće određuje prioritete rada i okuplja relevantne dionike za rješavanje određenog problema te predlaže preventivne aktivnosti za postizanje željenog učinka. Plan prevencije donosi se konsenzusom svih uključenih, a sadržajno obuhvaća analizu problema, ciljeve i očekivane rezultate, konkretne aktivnosti, vremenski rok i odgovorne osobe za provedbu.

ü  Formira stručne skupine

Na osnovu definiranih problema od strane Vijeća za prevenciju, Vijeće okuplja stručne i kompetentne osobe  koje zajednički promišljaju i izrađuju preporuke za odgovaranje na konkretne probleme. Stručne skupine sudjeluju u provedbi predloženih mjera i aktivnosti.

ü  Predlaže izmjene/dopune javnih politika i propisa

Vijeće u svom radu može ukazati na potrebu pažljivije provedbe i/ili promjene određenih javnih politika i propisa, posebno onih koje se odnose na lokalnu zajednicu (npr. Odluka o komunalnom redu).

ü  Informira i angažira građane/ke i skupine građana/ki u aktivnostima prevencije

Najvažniji dio rada Vijeća odnosi se na kontinuirano promoviranje Plana prevencije i umrežavanje građana/ki i institucija na zajednički rad u provedbi Plana prevencije. Vijeće osobno potiče marginalizirane skupine i one na koje se problem direktno odnosi na aktivno sudjelovanje. Vijeće osigurava medijsku podršku u provedbi aktivnosti.

ü  Redoviti sastanci Vijeća

Kako bi se osigurao kontinuitet rada Vijeće za prevenciju sastaje se najmanje tri (3) puta godišnje i po potrebi. Vijećem predsjedava gradonačelnik/ca ili njegov/a zamjenik/ca. Sjednice Vijeća prilike su za nove prijedloge poboljšanja i učinkovitosti rada i suradnje.

 

Centar za mir planer VUKOVAR.pdf

flyer vijeca- vukovar.pdf

LOgo Vukovar radni 2 - novi.pdf

Smjernice prevencije u gradu Vukovaru
Proces izrade Plana prevencije započeo je s definiranjem prioritetnih problema/izazova na kojima će Vijeće za prevenciju raditi u periodu od 2 godine. Prioriteti su dodatno istraženi kroz ispitivanje potreba zajednice uz pomoć volontera/ki, a osnovne preporuke koje su proizašle iz rezultata istraživanja su:
•    Provoditi kontinuiranu promociju s ciljem prepoznavanja različitih oblika nasilja, uzroka i posljedica te zagovaranja nenasilnog rješavanja problema.
•    Identificirati ključne postojeće nositelje programa s ciljem smanjenja stope nasilja i ovisnosti te poticanje njihove bolje koordinacije.
•    Poticati i provoditi programe građanskog odgoja (izgradnja stavova i vještina odgovornog građanstva, uvažavanje različitosti, socijalne osjetljivosti, nenasilja i volontiranja) djece u školi kroz suradnju udruga i škola.
•    Uspostaviti modele kontinuirane prevencije i stručne pomoći (koji nedostaju), a koji će doprinijeti smanjenu stope nasilja i ublažavanju posljedica (npr. stručno savjetovalište, obiteljski centar, SOS telefon i sl.)
Nakon istraživanja Vijeće za prevenciju okupilo je stučne skupine koje su kroz akcijske korake planirale aktivnosti i provedbu Plana prevencije.

pic_03_tnOdržan susret stručnog osoblja škola, socijalnih radnika i kontakt policije

pic_01_tnOdržan radni susret ravnatelja osnovnih i srednji h škola i članova Vijeća za prevenciju