Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 26. studenoga 2018. (ponedjeljak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća, održane 17. listopada 2018.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa rada Dječjeg vrtića Vukovar I za pedagošku godinu 2017./2018.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Kulić)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Vukovar I za pedagošku godinu 2018./2019.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Kulić)
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa rada Dječjeg vrtića Vukovar II za pedagošku godinu 2017./2018.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Latinović)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plan i programa rada Dječjeg vrtića Vukovar II za pedagošku godinu 2018./2019.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Latinović)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Hrvatski radio Vukovar d.o.o. za 2017.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Đermadi)
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za 2017.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i V. Žilić)
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za 2017.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Foriš)
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. za 2017.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Lovrenščak)
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. za 2017.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Tišov)
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2017.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Štrangarević)
 11. Donošenje Odluke o stjecanju nekretnine bez naknade
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 12. Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Dunav
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 13. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 14. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 15. Donošenje Odluke o stipendiranju učenika i studenata
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
 16. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama od posebne važnosti u vlasništvu Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 17. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.