22. kolovoza 2023. Humanitarna udruga Duga Vukovar održala je u Gradskom muzeju Vukovar panel raspravu: „Strategije i planovi za suzbijanje siromaštva, unaprjeđenje dostupnosti i jednakosti pomoći starijim osobama i održivi razvoj lokalne zajednice“.

Događaj je organiziran u sklopu projekta „TEACHgiving-zajedno protiv siromaštva hrvatskog sela“ financijski podržanog kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova koji je za cilj imao uspostaviti i ojačati kapacitete mreže humanitarnih organizacija u Republici Hrvatskoj, senzibilizirati javnost i poticati na osiguranje pomoći starijim osobama na selu kroz podršku rada civilnom društvu i zagovarati za učinkovitijom i regionalnom prihvatljivom politikom suzbijanja siromaštva u Republici Hrvatskoj. Projekt se provodio u partnerstvu sa Centrom za edukaciju i informiranje potrošača Bilje.

Cilj događanja je potaknuti raspravu i razmijeniti iskustva o potrebama ciljanih skupina i lokalne zajednice, uloge i važnosti malih humanitarnih organizacija i socijalnih samoposluga i organizacija civilnog društva u suzbijanju siromaštva, održivosti poslovanja u kriznim vremenima te otkriti daljnje planove za održivi razvoj lokalne zajednice u skladu sa Agendom 2030.

KONTINUIRAN RAST SIROMAŠTVA U HRVATSKOJ NAGLAŠAVA VAŽNOST MALIH HUMANITARNIH ORGANIZACIJA I SOCIJALNIH SAMPOSLUGA NA LOKALNOJ RAZINI

Neprofitne organizacije imaju ogroman utjecaj na lokalnu zajednicu. One najbolje poznaju probleme i potrebe zajednice i često su prve koje pružaju podršku i pomoć onima koji se u jednom trenutku života suočavaju sa izazovima i nalaze u najtežim situacijama. No većina takvih organizacija ovisi o projektnim financiranjima što može biti nesigurno i nepredvidivo, jer takva financiranja imaju svoj početak i kraj, i imaju duge pauze do ugovaranja novih projekata. To uveliko utiče na ispunjavanje misije i vizije organizacije i potrebna održivost u pružanju što kvalitetnijih usluga koje su od životne važnosti za korisnike Programa. Kada govorimo o siromaštvu u Hrvatskoj, ono kontinuirano raste, a najviše je zastupljeno u manjim gradovima i ruralnim područjima posebno na istoku i jugoistoku Županije.

U panel raspravi sudjelovali su Tamara Mikulić, predsjednica Humanitarne udruge Duga Vukovar, Tijana Prokić – voditeljica projekta, Anamarija Krišto iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača i koordinatorica zagovaračkog programa na projektu, Mladenka Majerić – savjetnica za fundraising i management neprofitnih organizacija, Dalibor Žigić – stručni suradnik za socijalnu skrb Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Marijeta Bučko - ispred Općine Tompojevci i Goran Jelenić ispred PRONI - centar za socijalno podučavanje - voditelj odjela rada s mladima. Na događaju osim sudionika panel rasprave, sudjelovali su gosti korisnici Programa Humanitarne udruge Duga Vukovar i voditeljica socijalne samoposluge Marija Herman i drugi sudionici.


PROVEDENO ISTRAŽIVANJE

Prva faza istraživanja odnosila se na provedbu online anketnog upitnika o filantropiji u Hrvatskoj. Cilj ankete je bio istražiti ponašanja potencijalnih donatora u donošenju odluke za davanja i sudjelovanja u filantropske aktivnosti te koliko i na koji način doprinose za opće dobro. U provedbi ankete sudjelovalo je i 10 volontera.
Druga faza istraživanja bila je posvećena jedinicama lokalne i regionalne samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije. Cilj ove faze istraživanja bio je ispitati potrebe i dostupnost usluga i pomoći starijim i siromašnim osobama.

SIROMAŠTVO JE VIŠE OD NEDOSTATKA HRANE

Siromaštvo ima više lica. Ono nije samo potreba da se zadovolji glad za hranom, nego i potreba da se zadovolji duhovna, nematerijalna glad. Siromaštvo je i osjećaj usamljenosti, nemoći, , isključenost iz društva, zanemarivanje, nedostatak sredstava za grijanje. Jednako važno je pružiti i socijalnu podršku koja uključuje emotivnu, savjetodavnu, obrazovnu podršku. Važno je osobama u potrebi pružiti mjesto na kojem će se osjećati sigurno, prihvaćeno, osnaženo i sretno. Stoga, pokrenuta je kampanja na društvenim mrežama pod nazivom „ MIJENJAJMO SVA LICA SIROMAŠTVA“ kako bi šira populacija građana dobila jasniji dojam o radu Humanitarne udruge Duga Vukovar i što konkretno njihove donacije donose korisnicima.

Mijenjajmo sva lica siromaštva - https://www.youtube.com/watch?v=K1H0dKfQ58A
Mijenjajmo sva lica siromaštva II - https://www.youtube.com/watch?v=13V-hYxqfd8

Neosporno je da postoji potencijal za uključivanje i sudjelovanje građana u akcijama za opće dobro, bilo da se radi o financijskoj podršci, materijalnoj podršci ili dobrovoljnim radom, ulaganjem vremena i drugih usluga odnosno volontiranjem. Građani, čak i oni koji nemaju, imaju empatije i spremi su na pomoć i doniranje što se posebno vidi u kriznim situacijama poput potresa i poplava. Međutim, kada se govori o siromaštvu i socijalnoj isključenosti posebno starijih osoba, kriza je svaki dan. Neprofitne organizacije moraju povećati svoju vidljivost, graditi odnos sa građanima koji se temelji da povjerenju, komunikaciji i stvaranju dugoročnih odnosa sa sadašnjim i potencijalnim donatorima, volonterima i zajednicama kojima služe te poticati zajedničku vrijednost i postizanju ciljeva. Kako bi organizacije stekle povjerenje potrebno je transparentno izvještavati o tome na što su sredstva potrošena, koji rezultati su postignuti i kakav je pozitivan utjecaj imalo na korisnike. Ključnu ulogu u izvještavanju imaju i mediji koji bi trebali više izvještavati o općekorisnim akcijama, jer ljudi često nisu svjesni o važnosti i potrebama za donacijama s ciljem rješavanje nekog društvenog problema, ali i o postignutim rezultatima takvih akcija. Važno je uključivanje vlade i politike, nadležnih ministarstava, drugih OCD-a, poslovnog sektora, lokalne zajednice, akademske zajednice, medija i svih drugih relevantnih kako bi se unaprijedile strategije koje se bave uzrocima siromaštva, a ne samo njihovim simptomima.


Projekt „TEACHgiving- zajedno protiv siromaštva hrvatskog sela“ provodi se u razdoblju od 01. listopada 2022 do 30. rujna 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 14.996,81 eura.