Natječaji

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/21-01/13, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 09. veljače 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/20-01/51, URBROJ: 2196/01-02-21-9 od 05. veljače 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje  Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20), članka 48. stavak 1. točka 5. i članka 67. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Odluke o prodaji pokretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 406-01/21-01/18, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 05. veljače 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje  Natječaj za prodaju pokretnina 

Pročelnik U.o. za komunalno gospdarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša donio je Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - savjetnik za provedbu EU projekata

1 izvršitelja/-ice na na određeno vrijeme od 3 mjeseca s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme...

Na temelju odredbe članka 72. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke KLASA: 944-01/21-01/4, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 27. siječnja 2021

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5., članka 67. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ( „Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20 ) i Odluke o raspisivanju Natječaja za prodaju motornih vozila i plovila u vlasništvu Grada Vukovara, KLASA: 406-01/21-01/17, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 28. siječnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj

Rang lista kandidata prijavljenih na odglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za provedbu EU projekata

RANG LISTA KANDIDATA prijavljenih na Oglas-Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na radno mjesto- Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, na određeno vrijeme...