Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH i 3/20 ) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ:
Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima,
invalidima  i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2021. godini

 

I.
Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za predlaganje programa koji promiču vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja grada Vukovara u 2021. godini.

II.
Udruge mogu predložiti programe koji doprinose podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kroz radne aktivnosti i terapije, zapošljavanje, rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti, edukativne radionice, skrb o nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te socijalnu i humanitarnu djelatnost. Programe koji pozitivno utječu na percepciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji članova udruga iz Domovinskog rata o skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, te promicanju njihovih interesa, kao i na percepciju društvene zajednice o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

III.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 160.000,00 kuna.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 5.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 12 programa i projekata.

IV.
Jedan Prijavitelj u okviru ovog Natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu za financijsku podršku programu/projektu, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Vukovara u 2021. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/ podružnice/ drugog ustrojbenog oblika.

V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara.
Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom i elektroničkom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport,
branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

uz napomenu na omotnici:

„NE OTVARATI“
Javni natječaj: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata
i unapređenje kvalitete života u 2021. godini

VII.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VIII.
Prijave na Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 23. studenim 2020. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 23. studeni 2020. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u pisarnicu Grada Vukovara najkasnije do 23. studeni 2020. godine do 14,00 h.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 13. studenog 2020. godine.

 

KLASA: 402-03/20-01/4
URBROJ: 2196/01-02-20-2
U Vukovaru, 19. listopada 2020.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Privici:
Upute za prijavitelje
1. Obrazac prijave programa/projekta
2. Popis priloga koji se prilažu prijavi
3. Obrazac životopisa voditelja programa
4. Obrazac izjave o partnerstvu
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Obrazac za provjeru propisanih uvjeta i ocjenjivanje
7.1. Obrazac Ugovora - posebni dio
7.2. Obrazac Ugovora - opći dio
8. Izvještajni obrazac
9. Financijsko izvješće