Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst Odluka Ustavnog suda RH i 3/20) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz
Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar
 

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2021. godini“, u ukupnom iznosu od 41.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2021. godinu raspoređena u:
- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.03. (Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2021. godini“ čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2021. godini“

III.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na sljedeće projekte i u sljedećim iznosima:

  1. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara, OIB: 53468236155, za projekt „Sjećanje na 97 poginulih policajaca u obrani Vukovara, sjećanje na žrtve prigradskog naselja Sotin“ u iznosu 5.000,00 kuna;
  2. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, OIB: 20313591753, za projekt „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ u iznosu 10.000,00 kn;
  3. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, OIB: 07321284009, za projekt „Sportski susreti hrvatskih branitelja – grad Vukovar“ u iznosu 3.000,00 kuna;
  4. Hrvatska udruga vukovarskih branitelja iz Domovinskog rata „Vukovar 91“, OIB: 35310839758, za projekt „30. obljetnica ustroja 204. vukovarske brigade HV-a“ u iznosu 8.000,00 kuna;
  5. Braniteljice Domovinskog rata RH, OIB: 88532144098, za projekt „Grad u školjci“ u iznosu 5.000,00 kuna;
  6. Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora – Centar za istraživanje ratnih zločina, OIB: 95632242263, za projekt „Dan logoraša“ u iznosu 5.000,00 kuna;
  7. „Vukovarske majke“ - Udruga roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja, OIB: 19905002344, za projekt „Žrtva Borovo naselja za Domovinu“ u iznosu 5.000,00 kuna.

III.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

IV.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

KLASA: 402-03/20-01/5
URBROJ:2196/01-02-20-24
U Vukovaru, 28. prosinca 2020.


GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.