Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda, 3/20 i 3/21) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2021. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 55.000,00 kn, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2021. godinu raspoređena u:
- Razdjel R170., Glava R170.07, Program R170.07.01, Aktivnost R170.07.01.04, konto 381 – tekuće donacije

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog II. Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području tehničke kulture za 2021. godinu čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo te provedene procjene prijava Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje II. Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području tehničke kulture za 2021. godinu.

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
1. Radioamaterski klub „Vukovar“ za projekt „Aktivnosti kluba u 2021. godini“ – 9.000,00 kuna
2. Fotoklub „Vukovar“ za projekt „Fotoklub Vukovar 2021. – odgoj za slobodno vrijeme“ – 15.000,00 kuna

IV.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

V.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 402-01/21-01/16
URBROJ:2196/01-02-21-26
U Vukovaru, 27. svibnja 2021.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.