Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/9 Odluka Ustavnog suda RH i 3/20) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu namijenjenih sufinanciranju EU projekata u 2021. godini

I.
Ovom Odlukom članak I. mijenja se i glasi:

„Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju ugovorenih projekata udruga grada Vukovara u okviru Europske unije (u daljnjem tekstu: Projekti) u 2020/2021. godini, u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2021. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.02. (Udruge – Osnaživanje civilnog društva - Sufinanciranje EU projekata udruga grada Vukovara)“

II.
Sve druge odredbe Odluke i natječajne dokumentacije ostaju i dalje na snazi i primjenjuju se.

III.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Nadležni upravni odjel.m

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:402-07/21-01/2
URBROJ:2196/01-02-21-20
U Vukovaru, 03. kolovoza 2021.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

TEKST NATJEČAJA...