Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21), članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17,), Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju
sportski klubovi u 2022. godini

I.
Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava kojim se sufinancira opremanje, početak, nastavak ili završetak uređenja, rekonstrukcije i izgradnje te sufinanciranje režijskih troškova.

II.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 350.000,00 kuna, raspoređena po područjima:
- Razdjel R171, Glava R171.3, Program 171.3.2., Aktivnost 171.3.2.4 (Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi)
a) Sufinanciranje režijskih troškova – 100.000,00 kn
b) Gospodarenje i opremanje sportskih građevina – 250.000,00 kn

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 5.000,00 kuna do najviše 100.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 7 programa i projekata.

III.
Rok za podnošenje prijedloga je do 05. studeni 2021. godine, a sportski klub – udruga može podnijeti najviše jedan prijedlog.
Prijava na Javni poziv mora sadržavati Obrazac prijave i financijski plan.

IV.
Sportski klubovi – udruge u skladu s ovim Javnim pozivom mogu podnijeti prijavu za sufinanciranje:
1. početka, nastavka ili završetka:
a) uređenja;
b) rekonstrukcije;
c) izgradnje;
d) opremanje sportske građevine.
2. režijskih troškova:
a) električne energije;
b) vode;
c) toplinske energije;
d) plina;
e) odvoz komunalnog otpada.

V.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju udruge koje su upisane u Registar udruga, u Registar neprofitnih organizacija i Registar sportskih djelatnosti, udruge koje vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koje ispunjavaju svoje ugovorne obveze prema Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Uz Obrazac prijave, predlagatelji su dužni dostaviti i izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i Obrazac proračuna (sa specificiranim troškovima za izvršenje prijedloga u kojemu će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava čije se osiguravanje očekuje iz Proračuna Grada Vukovara).
Prije potpisivanja ugovora, udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak (preslika Uvjerenja nadležnog suda, ne starijeg od 6 mjeseca, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak) te da udruga ima podmirene sve obveze, doprinose i plaćen porez (Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja prijave).

V.
Prijava na Javni poziv mora sadržavati Obrazac za prijavu i Obrazac proračuna.
Postupak procjene prijave i donošenje odluke o odobravanju financijskih sredstava, postupak ugovaranja, postupanje s dokumentacijom i izvještavanje opisani su u Uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobne i koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

VI.
Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na sljedeću adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje,
Ulica dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

s napomenom:

„NE OTVARAJ –
Javni poziv za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima
kojima upravljaju sportski klubovi u 2022. godini“

Ili elektroničkim putem na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo na telefon 032/456-591 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

VIII.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara.

KLASA:402-03/21-01/6
URBROJ:2196/01-02-21-3
U Vukovaru, 01. listopada 2021.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

 

 

Privici:

    Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2022. godinu
    Upute za prijavitelje
1. Obrazac za prijavu
2. Obrazac proračuna
3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Obrazac za provjeru propisanih (formalni) uvjeta i ocjenjivanje
5. Popis priloga koji se prilažu prijavi
6. Obrazac ugovora o sufinanciranju gospodarenja sportskim objektima u 2022. godini
7. Obrazac zahtjeva za isplatu
8. Obrazac opisnog izvještaja
9. Obrazac financijskog izvješća
10. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća