KLASA:402-02/22-01/18
URBROJ:2196-1-23-18
U Vukovaru, 17. siječnja 2023.

PREDMET: Javno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama udrugama (zajma) u 2022.
Temeljem čl. 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21) i članka 32. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), objavljujemo izvješće o dodijeljenim financijskim potporama udrugama (zajam).
Ukupno planirana vrijednost bila je 500.000,00 kuna (66.361,40 EUR, fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HRK), raspoređena u području:

- Razdjel R.101- Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

Grad Vukovar isplatio je financijska sredstva sljedećim udrugama:

PRIJEDLOZI UDRUGA ZA DODJELU ZAJMA

Red.

Broj

UDRUGE

NAZIV PRIJEDLOGA

IZNOS U KN

1.      

UOSI Vuka

Uključivanje i zapošljavanje Faza III UP.02.1.1.16.0067

77.940,79

2.      

Konjički klub Dunavski raj

Socijalni i sportski projekti na Dunavskom raju

100.000,00

 

UKUPNO IZVRŠENO:

177.940,79