Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH, 3/20, 3/21 i 15/22) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području tehničke kulture za 2024. godinu

I.
Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su programski usmjerene na rad u području promicanja tehničke kulture i potiču održivost neprofitnog sektora i povezivanje različitih dionika.

----------------------------------------------------------
DOKUMENTI:

 1. Odluka o načinu raspodjele sredstava
 2. Tekst javnog natječaja
 3. Upute za prijavitelje i dokumentacija
 4. Obrazac opisa programa ili projekta
 5. Obrazac proračuna
 6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 7. Obrazac izjave o partnerstvu
 8. Obrazac ugovora
 9. Obrazac opisnog i financijskog izvješća
 10. Obrazac propisanih uvjeta
 11. Obrazac za ocjenu kvalitete