R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA:402-02/23-01/30
URBROJ:2196-1-02-24-16
Vukovar, 02. siječnja 2024.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Tehnička kultura – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2024. godini (Odluka)

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Tehnička kultura, usmjerenih na rad u području promicanja tehničke kulture koji potiču održivost neprofitnog sektora i povezivanje različitih dionika, održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, povećavaju učinkovitost i sposobnost udruga za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i potrebe grada Vukovara kao zajednice u cjelini, unaprjeđuju sposobnost Prijavitelja za pružanje društvenih usluga korisnicima te potiču kvalitetu života građana i promicanje položaja i ugleda grada Vukovara iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 25.000,00€, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2024. godinu raspoređena u:

- Razdjel R172., Glava R172.07., Program R172.07.01., Aktivnost R172.07.01.04, aktivnost: Udruge – Tehnička kultura

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Tehnička kultura iz Proračuna Grada Vukovara za 2024. godinu čiji je nositelj Upravni odjel za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Tehnička kultura u 2024. godini (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
1. Moto-nautički klub sveti Bono Vukovar za projekt Uređenje i opremanje suhe marine - 2.000,00€
2. Radioamaterski klub „Vukovar“ Vukovar za projekt Aktivnosti kluba u 2024. – 1.600,00€
3. Aeroklub „Borovo“ - Zrakoplovstvo u Vukovaru 2024. - 17.800,00€
4. Fotoklub Vukovar za projekt Inkluzivna zajednica kroz foto objektiv – 2024. - 1.800,00€
5. Mirovna grupa mladih Dunav za projekt TIK – Tehničko informatička kultura – 1.800,00€

IV.
Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - https://vukovar.hr/financiranje-udruga

V.
Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

VI.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


GRADONAČELNIK
Ivan Penava