Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje

 

JAVNI POZIV
za provođenje programa promicanja sporta u cilju očuvanja zdravlja
građana grada Vukovara za 2024. godinu

 

I.
Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga programa za provođenje programa promicanja sporta u cilju očuvanja zdravlja građana grada Vukovara za 2024. godinu.

II.
(1) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 15.000,00 eura.
(2) Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 500,00 eura do najviše 3.000,00 eura, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 6 programa i projekata.

III.
Rok za podnošenje prijedloga je do 10. lipnja 2024. godine.

IV.
Pisani prijedlozi programa iz točke I. ovoga Poziva moraju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti koje će se provoditi u 2024. godini:
1. unapređenje kvalitete života kroz sport,
2. prevencija kroničnih nezaraznih bolesti,
3. zadržavanje postojećeg ili povećanje broja sportaša u sportskim kolektivima,
4. poticanje razvoja amaterskog sporta,
5. ostale neplanirane sportske aktivnosti od interesa za Grad Vukovar.

V.
(1) Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju udruge koje su upisane u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, udruge koje vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koje ispunjavaju svoje ugovorne obveze prema Gradu Vukovaru, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
(2) Uz obrazloženje prijedloga za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava (na propisanom obrascu) predlagatelji su dužni dostaviti i izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i financijski plan (sa specificiranim troškovima za izvršenje prijedloga u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava čije se osiguravanje očekuje iz Proračuna Zajednice).
(3) Udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak (preslika Uvjerenja nadležnog suda, ne starijeg od 6 mjeseca, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak), te da udruga ima podmirene sve obveze, doprinose i plaćen porez (Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja, ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja/javnog poziva).

V.
(1) Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju prijedloga donosi Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga grada Vukovara na prijedlog Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje o čemu će predlagatelji biti obaviješteni.
(2) Sve udruge čiji prijedlog bude ocijenjen prihvatljivim sa Zajednicom sportskih udruga grada Vukovara sklopit će ugovor o financiranju iz javnih izvora.

VI.
Prijedlozi se dostavljaju elektroničkom poštom na sljedeću adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

s napomenom:

Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava za provođenje programa promicanja sporta u cilju očuvanja zdravlja građana grada Vukovara za 2024. godinu

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti na telefon 099/536-1996 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

VIII.
(1) Nepravodobne, nepotpune i ponude koje ne ispunjavanju uvjete javnog poziva Povjerenstvo će odbaciti.
(2) Pisani prijedlozi neće se razmatrati ukoliko nisu na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Zajednice.

U Vukovaru, 10. svibnja 2024. godine

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna ZSUGV za 2024. godinu 
Javni poziv – tekst 
Upute za prijavitelje 
1. Obrazac prijave 
2. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
3. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i za ocjenjivanje 
4. Nacrt Ugovora 
5. Izvještajni obrazac 
6. Financijsko izvješće