Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama ili ustanovama u području sporta od interesa za Grad Vukovar

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta za 2017. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 230.000,00 kn (dvjesto trideset tisuća kuna), a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2017. godinu raspoređena u:

- Razdjel R150, Glava R150.3, Program 150.3.1., Aktivnost 150.3.1.1 (Športske aktivnosti i rekreacija)

II.

Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta za 2017. godinu, (u daljnjem tekstu: Poziv) čiji su nositelji Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije i nabavu (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjeli) u skladu s dokumentacijom za provedbu Poziva koja je sastavni dio ove Odluke.

III.

Dokumentacija za provedbu Poziva iz točke II. ove Odluke obuhvaća:

1. Tekst javnog Poziva,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu projekta,
4. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac Prijave programa
3.2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
3.3. Obrazac Suglasnosti

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
4.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta,
4.2. Obrazac Izvještajni obrazac
4.3. Obrazac PROR - POT

IV.

Poziv i dokumentacija za provedbu Poziva iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr .

V.

Upravni odjel za društvene djelatnosti grada Vukovara nadležan je za provedbu postupka.
Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za pripremu i provedbu Poziva i Povjerenstvo za ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstva). Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje.

VI.

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, Povjerenstvo predlaže, a Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama ili ustanovama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2017. godini.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačan ugovor.

VII.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Nadležni upravni odjeli.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:402-03/17-01/2
URBROJ:2196/01-02-17-1
U Vukovaru, 17. veljače 2017.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.