Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17,) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2018. godini

I.
Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za predlaganje programa koji promiču vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja grada Vukovara u 2018. godini.

II.
Udruge mogu predložiti programe koji doprinose podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kroz radne aktivnosti i terapije, zapošljavanje, rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti, edukativne radionice, skrb o nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te socijalnu i humanitarnu djelatnost. Programe koji pozitivno utječu na percepciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji članova udruga iz Domovinskog rata o skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, te promicanju njihovih interesa, kao i na percepciju društvene zajednice o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

III.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 130.000,00 kuna.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 10.000,00 kuna do najviše 50.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 10 programa i projekata.

IV.
Jedan Prijavitelj u okviru ovog Natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu za financijsku podršku programu/projektu, na razdoblje provedbe do 1 godine.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Vukovara u 2017. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/ podružnice/ drugog ustrojbenog oblika.
V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara www.vukovar.hr.

Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom obliku i na CD-u) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

uz napomenu na omotnici:

„NE OTVARATI" - Javni natječaj: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata
i unapređenje kvalitete života u 2018. godini

VII.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

VIII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 27. prosinca 2017. godine.

KLASA: 402-03/17-01/6
URBROJ: 2196/01-02-17-2
U Vukovaru, 11. prosinca 2017.


GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

_____________________________________________________________

Redoslijed priloga:
1. Odluka za udruge
2. Upute za prijavitelja
3. Popis priloga koji se prilažu prijavi
4. Obrazac izjave o partnerstvu
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Obrazac opisa programa ili projekta
7. Obrazac proračuna
8. Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta
9. Obrazac ugovora
10. Izvještajni obrazac
11. Obrazac financijskog izvješća