Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17)


JAVNI NATJEČAJ
Osnaživanje civilnog društva
– poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje
u 2018. godini

I.
Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga civilnog društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.

II.
Prijavitelji mogu predložiti programe/projekte koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, povećavaju učinkovitost i sposobnost udruga za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i potrebe grada Vukovara kao zajednice u cjelini, unaprjeđuju sposobnost Prijavitelja za pružanje društvenih usluga korisnicima te potiču kvalitetu života građana i promicanje položaja i ugleda grada Vukovara za aktivnosti:
- zaštita i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina,
- informiranost i edukacija građanstva o ljudskim i manjinskim pravima,
- rodna ravnopravnost,
- poticanje i unaprjeđivanje jednakosti i ravnopravnosti,
- mirotvorstvo i borba protiv nasilja i diskriminacije,
- razvoj demokratske političke kulture,
- borba protiv korupcije u svim oblicima,
- međunarodna razvojna suradnja i ostale aktivnosti iz područja demokratizacije i razvoja civilnog društva kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima odnosno svakim pojedinim natječajem/pozivom,
- edukacija i poticanje građana na sudjelovanje u zaštiti okoliša na razini lokalne i mjesne samouprave,
- razvitak volonterstva i jačanje građanskog aktivizma u zaštiti okoliša i održivom razvoju lokalne zajednice,
- obrazovanje za djelovanje djece i mladih u civilnom društvu,
- organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti,
- osnaživanje partnerstva škola - obitelj, škola - lokalna zajednica i
- odgoj i obrazovanje za unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti i ostale aktivnosti iz područja izvaninstitucionalnog obrazovanja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima odnosno svakim pojedinim natječajem/pozivom.

III.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 210.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 50.000,00 kuna.
Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa/projekata u okviru ovog natječaja je 10.

IV.
Svaki Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program/projekt u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Isti Prijavitelj može biti partner drugom Prijavitelju na više projekata/programa unutar ovog Natječaja.

V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, prihvatljivi prijavitelji, procjena prijedloga i donošenje odluke o dodjeli sredstava, obavijest o donesenoj odluci o dodjeli financijskih sredstava i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.
Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekata koju je potrebno dostaviti u PAPIRNATOM (IZVORNOM) I ELEKTRONIČKOM OBLIKU:

Za Prijavitelja:

3.1. Opisni obrazac za prijavu programa/projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku),

3.2. Obrazac proračuna programa/projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku),

3.3. Obrazac izjave/sporazuma o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja programa/projekta te svih partnera na programu/projekta (ukoliko se program/projekt provodi u partnerstvu, u izvorniku),
3.4. Pisma namjere, suglasnosti i preporuke (ukoliko program/projekt iste ima) i
3.5. Preslika zapisnika sa zadnje redovne i izborne skupštine.

VII.
Neobvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta koju se dostavlja u PAPIRNATOM (IZVORNOM) I ELEKTRONIČKOM OBLIKU:

• zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad Prijavitelja i u izravnoj su svezi s prijavom na ovaj Natječaj.

VIII.
Dokumenti i potvrde koje se predaju nakon procjene programa/projekta sukladno Uputama za prijavitelje, a prije potpisivanja ugovora:
4. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju postojanja javnog duga, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora,
5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak,
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja i
7. Solemnizirana bjanko zadužnica (za projekte/programe čija je vrijednost 10.000,00 kuna i više, uz napomenu da je trošak solemnizacije dio prihvatljivih troškova programa/projekta)

IX.
Svi zainteresirani Prijavitelji svoje programe/projekte prijavljuju isključivo na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave.

X.
Prijave na ovaj Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 12. siječnja 2018. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku ako je dostavljena dostavom, osobno Gradu Vukovaru ili je na poštanskom žigu na prijavi naznačen datum, najkasnije 12. siječnja 2018. godine.

XI.
Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom i elektroničkom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja uz naznaku:

Javni natječaj „Osnaživanje civilnog društva u 2018. godini" – NE OTVARATI

XII.
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje te Natječajem, neće se uzimati u razmatranje.

XIII.
Grad Vukovar će kontrolirati namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznog opisnog i financijskog izviješća, te preslika računa i drugih knjigovodstvenih dokumenata koje će Prijavitelji dostavljati Gradu Vukovaru sukladno odredbama ugovora.
Grad Vukovar će ukinuti daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju kada Prijavitelj nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora.

XIV.
Prijavitelju kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu Vukovaru biti će uskraćeno pravo na financijsku podršku na svim natječajima iz Proračuna Grada Vukovara u 2018. godini.

XV.
Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima Natječaja, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu te objavi rezultata, kao i informacije o kontaktu za postavljanje pitanja vezanih uz provedbu Natječaja, nalaze se u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

KLASA:402-03/17-01/3
URBROJ:2196/01-02-17-2
U Vukovaru, 08. prosinca 2017.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

UZ OVAJ TEKST NATJEČAJA OBJAVLJUJU SE:

• Odluka o raspisivanju natječaja
• Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:
• opisni obrazac
• obrazac proračuna
• obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
• obrazac izjave o partnerstvu

Dodatni obrazac-propisani uvjeti - POMOĆ pri prijavi

Obrasci za provedbu:
• obrazac ugovora
• obrazac opisnog izvješća
• obrazac financijskog izvješća

Obrasci za provedbu programa/projekta nisu dio dokumentacije za prijavu na Natječaj, a objavljujemo ih unaprijed kao informaciju potencijalnim Prijaviteljima vezano za potrebe izvješćivanja o provedbi programa/projekta.