Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva, KLASA:372-03/18-01/7, URBROJ:2196/01-02-18-8 od 09. travnja 2018. godine) izvršilo je procjenu prijava na Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu aktivnosti od interesa za opće dobro (u daljnjem tekstu Natječaj) te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima procjene.
Ukupno razmatranih prijava bilo je - 1.
Prijedlog liste prvenstva za dodjelu prostora:
Evidencijski broj: 35. Udruga osoba s invaliditetom "VUKA" Vukovar, oznaka prostora – P10, bodovi 82, udruga se predlaže za dodjelu prostora