Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za sredstva pričuve u području ostalih tekućih donacija udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u 2018. godini, objavljenog 23. travnja 2018. godine (KLASA:402-03/18-01/4, URBROJ:2196/01-02-18-2) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.

IZVJEŠĆE...