naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 13/16), članka 2. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01), Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA KLASA: 601-02/20-02/03, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-20-04), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II raspisuje


NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU


Prijave za upis djece podnose se od 13. do 21. svibnja 2020. godine:
• osobnim dolaskom na adresu Centralnog objekta „Radost“ Dječjeg vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46, u Vukovaru, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati te predajom dokumentacije na ulazu u objekt,
• putem pošte na adresu Kardinala Alojzija Stepinca 46, 32 000 Vukovar sa naznakom „Upis djece“,
• putem elektroničke pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (dostava skenirane dokumentacije).

I. PROGRAMI:

a) REDOVITI PROGRAMI
- Redoviti 10-satni program,
- Redoviti 6-satni program s ručkom,
- Redoviti 6-satni program bez ručka.

b) PROGRAMI JAVNIH POTREBA
- Program predškole – za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja,
- Djeca s teškoćama u razvoju.

II. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS

- Zahtjev za upis,
- Inicijalni upitnik,
- Privola za obradu podataka,
- Preslika rodnog lista djeteta,
- Preslika kartona cijepljenja i zdravstvena iskaznica djeteta,
- Liječničko uvjerenje o zdravstvenom statusu djeteta,
- Preslike osobnih iskaznica ili potvrde o prebivalištu za oba roditelja i djeteta,
- Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (potvrda o radnom statusu roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć i dr.).


III. PRIORITET KOD UPISA DJECE:
• djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
• djeca s teškoćama u razvoju,
• djeca zaposlenih roditelja
• djeca iz obitelji s troje ili više djece,
• djeca samohranih roditelja,
• djeca u godini prije polaska u školu,
• djeca koja zajedno s oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području grada
• Vukovara,
• djeca koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima.

IV. CIJENE PROGRAMA ZA DJECU I KORISNIKE USLUGA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA:
- redoviti 10-satni program iznosi 490,00 kuna,
- poludnevni 6-satni program sa ručkom iznosi 441,00 kuna,
- poludnevni 6-satni program bez ručka iznosi 320,50 kuna,
- program predškole obvezan je i besplatan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu ako djeca nisu integrirana u redoviti program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

V. EKONOMSKE CIJENE PROGRAMA:
- redoviti 10-satni program iznosi 1.400,00 kuna,
- poludnevni 6-satni program sa ručkom iznosi 1.260,00 kuna,
- poludnevni 6-satni program bez ručka iznosi 915,50 kuna,

VI. OLAKŠICE U PLAĆANJU REDOVITOG PROGRAMA IMAJU RODITELJI, ODNOSNO SKRBNICI ZA:
- dijete roditelja invalida Domovinskog rata 100% invaliditeta, plaća 80% visine sudjelovanja u cijeni programa,
- drugo dijete iste obitelji u redovitom programu plaća 90% visine sudjelovanja u cijeni programa,
- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu, oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete čija obitelj koristi pravo na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi plaća 20% iznosa sudjelovanja u cijeni programa ako Centar za socijalnu skrb preuzme obvezu plaćanja preostalog iznosa do pune cijene programa,
- dijete samohranog roditelja plaća 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje predškolska ustanova na temelju dokumentacije koju je roditelj dužan dostaviti.

VII. OBJAVA REZULTATA I UPISI

Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će javno objavljeni najkasnije do 5. lipnja 2020. godine na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II, na web stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr ) i web stranici Dječjeg vrtića Vukovar II (www.dv-vukovar2.hr).

Djeca primljena temeljem natječaja polaze u Dječji vrtić Vukovar II početkom pedagoške godine koja započinje 01. rujna 2020. godine.