Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU-a "Šire središte grada" (UPU-1) koja je objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara 06. srpnja 2022. godine, te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine također 06. srpnja 2022. godine.